I. Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://www.dekorujchwile.pl, zwanego dalej “Sklepem”.

2. Sklep Internetowy DEKORUJCHWILE prowadzony jest przez Edytę Tokarz, która jest osobą fizyczną prowadzącą działalność nierejestrowaną (zwaną dalej “Administratorem” lub „Sprzedającym”.

 

 

 

 

 

3. Adres sklepu i dane kontaktowe:

 

 

 

 

 

adres internetowy – https://www.dekorujchwile.pl
e-mail: kontakt@dekorujchwile.pl

 

 

 

 

 

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 

 

 

 

 

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

 

 

 

 

II. Definicje

 

 

 

 

 

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną Edyta Tokarz

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dekorujchwile.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym.

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

 

 

 

III. Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi internetową sprzedaż towarów oraz produktów elektronicznych, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Klientem), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w sklepie dekorujchwile.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez kontakt mailowy lub poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem.

 

 

 

 

 

Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: Getin Bank 54156000132004294770000002​

3. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach, takich jak rozmiar, kolor czy wzór, ale i indywidualne projekty, dostosowywane do preferencji klienta. W tym celu należy skontaktować się z sprzedającym i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu.

 

 

 

 

 

4. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania produktu.

 

 

 

 

 

5. Każde złożone przez Klienta zamówienie zostaje potwierdzone e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 
6. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@dekorujchwile.pl

7. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 

 

 

 

 

Koszt wysyłki:
Fedex 15,61 zł
Paczkomat 11,82 zł
Poczta Kurier48 12,90 zł
 
8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep Dekorujchwile, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep Dekorujchwile.

9. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia przekazania na magazyn.  W wyjątkowych sytuacjach proces realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

 

 

 

 

 

10. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

 

 

 

 

 

IV. Prawa własności intelektualnej

 

 

 

 

 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 

 

 

 

V. Zwroty, wymiany i reklamacje

 

 

 

 

 

Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie towarów.

 

 

 

 

 

W przypadku chęci zwrotu proszę o kontakt mailowy.  Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 

 

 

 

 

​Proces zwrotu/wymiany:

 

 

 

 

 

​1) Zapakuj produkt do paczki. Pamiętaj o tym, aby towary były odpowiednio opakowane, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia. Zwracany lub wymieniamy towar nie może nosić znamion użytkowania.

 

 

 

 

 

​2) Skontaktuj się z Sprzedawcą drogą meilową (kontakt@dekorujchwile.pl), a następnie wyślij produkt na wskazany adres.

 

 

 

 

 

 

Dla państwa wygody i możliwości reklamacji wysłanej przesyłki prosimy o wysyłanie do nas zwrotów lub wymian z potwierdzeniem nadania. Odsyłany towar jest wartościowy i bez potwierdzenia nadania w razie zaginięcia nie mają Państwo możliwości reklamacji przesyłki.

 

 

 

 

 

​3) Uwagi:

 

 

 

 

 

 1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania paczki do zgłoszenia chęci zwrotu, bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Dekorujchwile.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian towarów, które nie posiadają oryginalnych etykiet lub posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 4. Właściciel sklepu nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu wymiany/zwrotu.
 5. W przypadku pierwszej wymiany danego zamówienia wysyłka do klient odbywa się na koszt właściciela sklepu. (dotyczy tylko przesyłek krajowych)
 6. Proces wymiany lub zwrotu trwa do 14 dni od otrzymania paczki przez właściciela sklepu.

 

 

 

 

 

VI. Odpowiedzialność za wady

 

 

 

 

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

 

 

 

 

VII. Dane osobowe i pliki cookies

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://dekorujchwile.pl/politykaprywatnosci

 

 

 

 

 

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 

 

 

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Korzystanie ze strony internetowej dekorujchwile.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 5. Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.